بررسی برچسب

کتوکونازول با الکل تداخل داشته و می تواند باعث بروز آسیب های کبدی