بررسی برچسب

چه داروهایی با قرص آتنولول (Atenolol) تداخل دارند ؟