چند عدد آسپیرین را در آب به شکل خمیر در آورده و بر روی جوش بمالید