بررسی برچسب

پتيدين نسبت به مورفین عوارض و اعتیادآوری کمتری دارد