پتيدين دارویی شبیه به مورفین است که به صورت صنعتی تولید