بررسی برچسب

وانکومایسین می تواند باعث کاهش موقتی شنوایی