بررسی برچسب

هر میوه انار دقیقا از 840 دانه تشکیل شده است