بررسی برچسب

نورفلوکساسین ، افلوکساسین ، موکسی فلوکساسین