بررسی برچسب

نباید مصرف متادون را ناگهانی قطع کنید و ترک اعتیاد به این دارو