آیا دو بار پریود شدن در یک ماه طبیعی است ؟
متوسط چرخه قاعدگی 28 است که ممکن است بین 24 الی 38 روز در نوسان باشد . گاهی اتفاق می افتد که این چرخه در ...