می توانید از " زنجبیل برای پریود شدن " استفاده کنید