بررسی برچسب

می تواند احتمال دوقلو زایی یا چند قلو باردار شدن را افزایش دهد.