میزان مصرف سفالکسین در کودکان بالای 1 سال و زیر 5 سال