بررسی برچسب

ملوکسیکام در 3 ماه آخر بارداری می تواند به جنین آسیب وارد کند