بررسی برچسب

مصرف همزمان سیلدنافیل ( ویاگرا ) و نیتروگلیسیرین

مهم ترین تداخل بین داروها که گاهی میتواند باعث مرگ شود !

مهم ترین تداخلات بین داروها که گاهی میتواند باعث مرگ شود ! در این مقاله تعدادی از مهمترین تداخلات دارویی آورده شده است . این اطلاعات میتواند برای بیمار ، پزشک و داروخانه مفید باشد و از ایجاد عوارض جانبی شدید و ناخواسته و در برخی موارد ، از مرگ بیمار ، جلوگیری کند . تداخل داروها میتواند با تغییر متابولیسم آنزیم های سیتوکروم P-450 ، عملکرد کلیه را تحت تاثیر قرار داده و عوارض جانبی ناخواسته ایجاد کند . 1 - تداخل داروی فلوکستین و فنلزین سولفات (ناردیل ) تداخل این دو دارو میتواند به نوعی سندرم…
ادامه مطلب ...