بررسی برچسب

مصرف متفورمین می تواند مقاومت به کلومیفن را کاهش داده و باعث بارداری