بررسی برچسب

مصرف ریتالین از طریق آزمایشات مختلف قابل تشخیص است