بررسی برچسب

مصرف آسپرین با وارفارین میتواند بسیار خطرناک و در مواردی کشنده باشد