بررسی برچسب

قطع کامل مصرف متادون ، علائم ترک بین یک هفته تا دو هفته