قطع کامل مصرف متادون ، علائم ترک بین یک هفته تا دو هفته

ترک متادون - علائم ترک + روش های خانگی و گیاهی

متادون ! دارویی که این روزها مثل نقل و نبات مصرف می شود.برای جلوگیری از طولانی شدن بی مورد مطلب ، مس...