قرص آمی تریپتیلین (amitriptyline) قند خون را افزایش میدهد