بررسی برچسب

قرص آمی تریپتیلین (amitriptyline) با چه داروهایی تداخل دارد ؟