بررسی برچسب

قبل از برخورد با زمین ، از خواب بیدار خواهید شد ؟