فواید مصرف دیفنوکسیلات بیشتر از عوارض جانبی آن است