بررسی برچسب

فلوکستین کمی بیشتر از پاروکستین وارد شیر مادر می شود