بررسی برچسب

فلوکستین ، کاهش اشتها و در نتیجه کاهش وزن