بررسی برچسب

علائم آلرژی به آمپول سفتریاکسون می تواند شامل این موارد باشد