بررسی برچسب

عفونت در واژن اتفاق بیافتد به آن واژینیت قارچی گفته می شود.