بررسی برچسب

طبع کنگر فرنگی از نظر طب سنتی ایران گرم و کمی خشک است