بررسی برچسب

شربت کلیندامایسین را در یخچال نگهداری نکنید