بررسی برچسب

سیپروهپتادین در گروه C بارداری قرار دارد