بررسی برچسب

سیپروفلوکساسین می تواند باعث تورم و پارگی تاندون شود