بررسی برچسب

زنان باردار به هیچ وجه نباید از مُرّ استفاده کنند.