تعبیر لخت بودن در خواب – معنی متفاوت برهنگی در رویا
خواب برهنه بودن از آن خواب هایی است که تا زمان بیدار شدن ، باعث خجالت و عذاب بیننده خواب است. رایج ترین خواب هایی ...