بررسی برچسب

زخم و لکه پوست قرمز در دوطرف گونه به شکل بال پروانه