بررسی برچسب

زاج یک ضد عفونی کننده طبیعی است و همچنین درد را کاهش می دهد