بررسی برچسب

روغن صمغ کندر به خشک شدن خال و افتادن آن کمک می کند