بررسی برچسب

دیدن سگ در خواب سگ معمولا نماد وفاداری است