دیدن آشپزخانه در خواب نشان دهنده قلب و روح ماست.

تعبیر خواب خانه - معنی دیدن خانه و منزل در خواب -...

تعبیر خواب خانه چیست؟ فکر نمی کنم بتوانید کسی را پیدا کنید که خواب خانه خود را ندیده باشد. این خواب...