بررسی برچسب

دیابت بارداری ، پره اکلامپسی و ماکروزومی جنین را افزایش دهد.