در صورت فراموش کردن مصرف آدرال (Adderall) چه کنم ؟