بررسی برچسب

در زمان استفاده از آدرال (Adderall) نباید به نوزاد شیر بدهید