بررسی برچسب

در دوران شیردهی نباید کتوکونازول مصرف کنید