در دوران شیردهی نباید از سیپروفلوکساسین استفاده کنید