بررسی برچسب

در دوران شیردهی از کاربامازپین استفاده نکنید