بررسی برچسب

در دوران بارداری نباید فلوکونازول مصرف کنید