در دوران بارداری نباید بدون تجویز پزشک بوپرنورفین مصرف کنید