بررسی برچسب

داروی لوزارتان از طرف FDA سرطان زا تشخیص داده شده است