بررسی برچسب

داروی فنی توئین با قرص های پیشگیری از بارداری تداخل دارد