بررسی برچسب

خونریزی لانه گزینی سبک تر از قاعدگی است و خون خارج شده نیز به تیرگی خون