بررسی برچسب

خودکشی،ایندومتاسین را بیش از حد مصرف کرده اید